Navigace

Obsah

Vážení rodiče, milí žáci budoucího šestého ročníku,

ve školním roce 2021-2022 bude otevřena jazyková i sportovní třída 6. ročníku.

Díky zájmu našich žáků se podařilo obě třídy naplnit.

Děkujeme !

Upozornění - zařazení žáka do sportovní či jazykové třídy se děje pouze na základě pořadí, dosaženého při talentové zkoušce. Na toto zařazení se nevztahuje správní řád, ředitel školy postupuje dle ustanovení §165), odst.1), písm. a) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
*  *  *
SPORTOVNÍ TŘÍDA:

Na upoutávku vč. videí se můžete podívat ZDE: Proč je "sportovka"dobrá volba? (121.94 kB)

Podmínky přijetí:
Dobrý prospěch, chování bez závažných kázeňských problémů, zvládnutí talentové zkoušky. Talentová zkouška má za úkol zmapovat všestrannou sportovní připravenost žáka. Do sportovní třídy může být přijat žák s trvalým bydlištěm v městysi Nehvizdy a v obci, s níž má městys Nehvizdy uzavřenu smlouvu o plnění povinné školní docházky na příslušném stupni školy.
Podmínkou přijetí je vždy souhlasné písemné vyjádření ošetřujícího pediatra.
 
Termín a místo talentové zkoušky: 
Čtvrtek 3. 6. 2021, 17.00 hodin, čas ukončení závisí na počtu přihlášených uchazečů. Tělocvična ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 1001. Obsah talentové zkoušky najdete v dokumentu výše.
Způsob přihlášení dítěte k talentové zkoušce:
Do 21. 5. 2021 odeslat e-mailem přihlášku na adresu: nedvedova@skolanehvizdy.cz
 
Přihláška k talentové zkoušce do sportovní třídy ke stažení ZDE: Přihláška do sportovní třídy - školní rok 2021-2022, druhé kolo (12.67 kB)
Učební plán ZŠ Nehvizdy, 2. stupeň – sportovní třída
Vzdělávací
oblast
Vzdělávací
obor
Vyučovací
předmět
Ročník
Předmě-ty
Celkem
Z toho
DČD
6.
7.
8.
9.
 
 
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
 
 
Cizí jazyk
Český jazyk
5
4
5
 
4
 
18
3
 
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
-
DCJ
-
2
2
2
6
-
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika
4
5
4
5
18
3
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
 
Informatika
 
 
1
 
  -
 
  -
 
-
 
1
 
-
Člověk a společnost
Dějepis
Dějepis
 
1
2
2
2
11
-
Výchova k občanství
Výchova k občanství
1
1
1
1
Člověk a příroda
Fyzika
Fyzika
1
1
1
2
 
 
22
 
 
1
Chemie
Chemie
-
-
2
2
Přírodopis
Přírodopis
2
2
1
1
Zeměpis
Zeměpis
2
1
2
2
Umění a kultura
Hudební výchova
Hudební výchova
1
1
1
1
 
10
 
-
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
1
1
2
2
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Pracovní
činnosti
1
1
-
-
 
3
 
-
Volba povolání
-
-
1
-
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Tělesná výchova
5
5
5
4
 
21
 
11
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
1
1
-
-
Disponibilní časová dotace
 
 
 
 
122
18
Celková povinná časová dotace
 29
 30
 32
 31
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *
JAZYKOVÁ  TŘÍDA
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka
 
Vážení rodiče,
od školního roku 2021/2022 je pro šestý ročník nabízena možnost zařazení žáka/žákyně do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.
 
Podmínky přijetí:
  • vyplněná přihláška zaslaná do 31. 3. 2021 na adresu nedvedova@skolanehvizdy.cz
  • splnění požadavků zkoušky, pořadí dle dosaženého počtu bodů
Zkouška se skládá z anglického jazyka a je rozdělena na písemnou (gramatika, poslech, psaní) a ústní část.
Obsahově zkouška odpovídá plánu učiva 3. - 5. ročníku základní školy.
 
Termín zkoušky:
Středa 21. 4. 2021 v budově školy ZŠ a MŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy
14:45 – 14:50 prezence, odborná učebna, 1. patro
15:00 – 16:00 písemná část zkoušky
od 16:00 -  ústní část zkoušky
 
Náhradní termín:
Středa 6. 5. 2021
 
Podrobnější info:
Výuka AJ bude navýšena na 5 vyučovacích hodin týdně. Ve dvou získaných hodinách se žáci budou věnovat především mluvené části projevu v cizím jazyce - prezentování připravených projektů, procvičování konverzačních témat, upevňování gramatických jevů, budou zařazena i poslechová a komunikační cvičení.
Z přiloženého učebního plánu vyplývá, že pro šestý ročník bude snížena hodinová dotace výuky dějepisu a výchovy ke zdraví o 1 vyučovací hodinu.
 
Kontakt:
Kateřina Nedvědová
731 170 941
Kontaktní e-mail pro odeslání přihlášky: nedvedovavskolanehvizdy.cz
Přihláška k talentové zkoušce do jazykové třídy 2021-2022 ke stažení ZDE: Přihláška k talentové zkoušce do jazykové třídy 2021-2022 (12.7 kB)
Témata k ústní části přijímací zkoušky:  ZDE ke stažení témata pro ústní část zkoušky (14.43 kB)

 

Učební plán ZŠ Nehvizdy, 2. stupeň, jazyková třída
Vzdělávací
oblast
Vzdělávací
obor
Vyučovací
předmět
ročník
Předměty
celkem
Z toho
DČD
6.
7.
8.
9.
 
 
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
 
 
Cizí jazyk
Český jazyk
5
 
 
 
 
 
 
 
Anglický jazyk
5
 
 
 
 
 
DCJ
-
 
 
 
 
 
Matematika a její aplikace
Matematika a její aplikace
Matematika
5
 
 
 
 
 
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
 
Informatika
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a společnost
Dějepis
Dějepis
 
1
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k občanství
Výchova k občanství
1
 
 
 
Člověk a příroda
Fyzika
Fyzika
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemie
Chemie
-
 
 
 
Přírodopis
Přírodopis
2
 
 
 
Zeměpis
Zeměpis
2
 
 
 
Umění a kultura
Hudební výchova
Hudební výchova
1
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
1
 
 
 
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Pracovní
činnosti
1
 
 
 
 
 
 
 
Volba povolání
-
 
 
 
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Tělesná výchova
3
 
 
 
 
 
 
 
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
0
 
 
 
Celková časová dotace
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení pro vstup do školy: ZDE ke stažení čestné prohlášení pro vstup do budovy školy (v případě zákazu prezenční výuky či v případě jiných omezení)
 
 
 
 

Zprávy