Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Skončily Dětské olympijské hry. Náš 1. stupeň získal v celkovém hodnocení škol zlato, 2. stupeň bronz. Slavnostní poděkování reprezentantům školy a předání ocenění se uskuteční společně s loučením s deváťáky ve středu 26. června -  od 9.00 hodin odměnění sportovců, od 10.00 loučení s deváťáky. Srdečně zveme!

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Organizace školního roku 2024-2025 na 1. stupni - slíbené informace ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/sdeleni-pro-rodice-zaku-1-stupne-885cs.html

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!! Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

Začaly školy v přírodě, fotky najdete v aktualitách

Distanční výuka

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v době distanční výuky

Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.

V době distanční výuky Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na konkrétní spolupráci.

Mgr. Alice Dadáková, mobil: 777 568 727

Z metodiky MŠMT pro distanční vzdělávání

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

Podpůrná opatření spočívají mj. v:

  • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
  • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,
  • předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence,
  • v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání,
  • v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,
  • ve využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo přepisovatele pro neslyšící.

Zákonní zástupci by měli být informováni o možnosti využití služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování péče speciálních pedagogů, případně školních psychologů. Školy by v této souvislosti měly dostupnými kanály zákonné zástupce informovat o časových údajích a možných komunikačních cestách pro spojení s tímto pracovištěm.

Školní poradenské pracoviště se v této souvislosti zaměřuje především na poskytování podpůrných opatření pro děti/žáky/studenty se SVP, podporu vzdělávání a sociálního začleňování dětí/žáků/studentů z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání dětí/žáků/studentů nadaných a mimořádně nadaných, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci a metodickou podporu učitelům a zákonným zástupcům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání.

V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy jsou dětem/žákům/studentům se SVP zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, jež má daný jednotlivec uvedené v doporučení školského poradenského zařízení (např. notebook, klávesnice pro slabozraké, pomůcky pro alternativní komunikaci, pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky aj.), a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Je však vhodné, aby škola se zákonnými zástupci sepsala smlouvu o výpůjčce.

Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.

U dětí/žáků/studentů s poruchou autistického spektra (dále PAS), jejichž postižení je natolik závažné, že neumožňuje realizovat vzdělávání prostřednictvím on-line komunikace, má škola umožnit danému dítěti/žákovi/studentovi takový způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a bude korespondovat s jeho schopnostmi a dovednostmi. Je nutné pevně nastavit dobu a formu komunikace individuálně přímo na možnosti dané rodiny (PC, telefon, osobní vyzvedávání učebních materiálů apod.) a stanovit se zákonnými zástupci pravidla komunikace a edukace. Zásady systémové péče o děti/žáky/studenty s PAS i v domácím prostředí jsou uvedeny níže v odkaze.

V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo přepisovatele pro neslyšící škola zajistí jeho podporu i pro distanční způsob vzdělávání. Tyto osoby mohou poskytovat individualizované učební materiály a podklady, konzultace a podporu na dálku a také pomáhat s distanční výukou. Asistenta pedagoga je možné zapojit prostřednictvím nástrojů distančního způsobu vzdělávání.

Modelové situace pro asistenta pedagoga (AP)

a. AP pracuje dle pokynu učitele se skupinou/třídou − AP pracuje dle pokynu učitele pouze s dětmi/žáky/studenty se SVP v dané skupině − AP zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit – dohled, příprava pomůcek a materiálů − AP zajišťuje individuální podporu dětem/žákům/studentům určeným učitelem v dané skupině

b. AP dle pokynu učitele poskytuje distanční podporu a informace zákonným zástupcům dětí/žáků se závažnými druhy zdravotního postižení včetně zákonných zástupců dětí/žáků z odlišného kulturního či sociálního prostředí.

Hodnocení žáků se SVP

je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v doporučení žáka/studenta vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly hodnocení žáků/studentů, jež jsou součástí školního řádu dané školy. Průběžná formativní zpětná vazba může významným způsobem podpořit motivaci žáka/studenta k učení a konkrétní pokroky, a proto je u dětí/žáků/studentů se SVP výrazně doporučováno.

Odkazy

NP ČRI, Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP?

ČOSIV, Podpora lidí s PAS v nejistých dobách


nahoru